kinetickinetic friction

kinetic energy (English) [ IPA: kəˈnetɪk ˈenərdʒiː ASM: কাইনেটিক এনাৰ্জি]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-03-04
1. Physics(Abstract Noun) The energy possessed by an object because of its motion, equal to one half the mass of the body times the square of its velocity কোনো বস্তুৱে গতিৰ পৰা লাভ কৰা শক্তি। এই শক্তি বস্তুটোৰ ভৰৰ আধাক তাৰ গতিবেগৰ বৰ্গৰে পূৰণ কৰি পোৱা ফলাফলৰ সমান।