materialisticDONATE maternal aunty

materialization (English) [ IPA: məˌtɪriːələˈzeɪʃən ASM: মেটেৰিয়েলাইজেইচন]
1. (Abstract Noun-Neuter) Putting a decision, plan, contract, etc. into effect কোনো সিদ্ধান্ত, পৰিকল্পনা, ঠিকা আদি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰা