morchamordari

mordant (English) [ IPA: ˈmɔrdənt ASM: মৰডেণ্ট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-22
1. Textile(Material Noun-Neuter) a substance, typically an inorganic oxide, that combines with a dye or stain and thereby fixes it in a material সূতা বা কাপোৰত ভালকৈ ৰং ধৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰা ঈষৎ ৰঙচুৱা বৰণৰ পদাৰ্থ, সাধাৰণতে কোনো অজৈৱ অক্সাইড
English: mordant,
Assamese: কথ, কহ, কোৱাথ