originalorigination

originality (English) [ IPA: əˌrɪdʒəˈnælətiː ASM: অৰিজিনেলিটি]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-02-14
1. (Abstract Noun) state or quality of being novel, new or unique নতুন বা অনন্য হোৱা গুণ বা অৱস্থা