Oxfordoxidation

oxidant (English) [ IPA: ˈɑksədənt ASM: অক্সিডেণ্ট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2013-02-10
1. Chemistry(Material Noun-Neuter) a chemical agent that oxidizes, i.e. coverts (an element) to oxide by adding oxygen যি ৰাসায়নিক পদাৰ্থই (কোনো মৌলৰ সৈতে) অক্সিজেন যোগ কৰি অক্সাইদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে