pah masipahar

pah tyngab (Khasi) [ Roman: pah.tyn.gab]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-06
1. (Verb-Trans.) to caw by a group of crows; to make a similar sound বহুতো কাউৰীয়ে একেলগে কা-কা কৰ্; বহুতো কাউৰীয়ে সমস্বৰে মতাৰ দৰে শব্দ কৰ্