persuadepersuasive

persuasion (English) [ IPA: pərˈsweɪʒən ASM: পাৰ্চুৱেচন]
Contributed by: আবু মহম্মদ ফৰহাদ হুছেইন on 2010-03-30
1. (Verbal Noun) the act of making someone understand কিবা কথা বা বিষয়ে কাৰোবাক পতিয়ন নিয়া