polymorphicpolynomial

polymorphism (English) [ IPA: ˌpɑliːˈmɔrˌfɪzəm ASM: পালিমৰফিজম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-03
1. Biology(Abstract Noun) the existence of an organism in several form or color varieties এটা জীৱ ভিন ভিন ৰূপ বা বৰণত উপলভ্য হোৱা