potentialPotential Energy

potential difference (English) [ IPA: pəˈtenʃəl ˈdɪfərns ASM: পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-26
1. Physics(Abstract Noun) the difference between the potentials of two points in an electric field বিদ্যুত ক্ষেত্ৰৰ দুটা বিন্দুৰ বৈদ্যুতিক বিভৱৰ পাৰ্থক্য