presencepresent

presence of mind (English) [ IPA: ˈprezəns əv ˈmaɪnd ASM: প্ৰেজেন্স অৱ মাইণ্ড]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-06-25
1. (Abstract Noun) Self-control in a crisis; ability to say or do the right thing in an emergency. তৎক্ষণাৎ নিজৰ বুদ্ধিৰে কথা ক’ব বা কাম কৰিব পৰা শক্তি |