pynkloipynkulmar

pynksan (Khasi) [ Roman: pynk.san]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-11
1. (Verb-Trans.) to declare not guilty নিৰ্দোষী বুলি ঘোষণা কৰ্

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-13
2. (Verb-Trans.) to explain with reason why an action has been taken. কোনো কাম কিয় কৰা হৈছে তাক যুক্তিৰে ব্যাখ্যা কৰা৷