pynrungpynsalia

pynsabut (Khasi) [ Roman: pyn.sa.but]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-29
1. (Verb-Trans.) to confirm that sth to be a fact or correct; to obtain the result of sth. কোনো অংক বা সাঁথৰ আদিৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়া; কোনো কথা সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰ৷