rung berenrungki

rung bo (Khasi) [ Roman: rung.bo]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-02
1. (Verb-Trans.) To become less strong, severe or intense শক্তি, গাঢ়তা বা প্ৰাৱল্য হ্ৰাস হোৱা