screwscrewball

screw driver (English) [ IPA: ˈskruː ˈdraɪvər ASM: স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-06-22
1. (Material Noun-Neuter) A hand tool for driving screws; has a tip that fits into the head of a screw. পেঁচ-গজাল (স্ক্ৰু) পেঁচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি |