shanggshangom

shangna kakpa (Meeteilon) [ Roman: shang.na-kak.pa]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-04-04
1. (Verb-Trans.) to make a long cut of things. কোনো বস্তু দীঘলকৈ টুকুৰা কৰা|
English: slit,
Assamese: চিৰ্, ফাল, ৰেপ্,
Meeteilon: shangna kakpa