sinksinner

sinking (English) [ IPA: ˈsɪŋkɪŋ ASM: চিংকিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-25
1. (Verbal Adj.) passing below the horizon or gradually disappearing অস্ত হ’বলৈ ধৰা বা ক্ৰমান্বয়ে অদৃশ্য হ’বলৈ ধৰা