sniffsniffer

sniff at (English) [ IPA: ˈsnɪf ət ASM: স্নিফ অট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-07-31
1. (Verb-Intran.) to express disliking or hatred অনিচ্ছা বা ঘৃণা প্ৰকাশ কৰ্