Tablatabla recital

tabla player (English) [ IPA: ˈtɑblə ˈpleɪər ASM: টাবলা প্লেয়াৰ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-11-05
1. (Common Noun-Masculine) (an expert)one who plays the tabla. তবলা বজোৱা বা তবলা বাদনত পাৰ্গত লোক৷