turn asideturn over

turn back (English) [ IPA: ˈtərn ˈbæk ASM: টাৰ্ন বেক]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-07-10
1. (Verb-Intran.) to retrace one's footsteps (as from a duty) (বিতুষ্ট হৈ নিজ কৰ্ত্তব্যৰ পৰা) উভটি বা ঘূৰি আহ্