unconsecrateduncontaminated

unconstitutional (English) [ IPA: ˌənˌkɑnstəˈtuːʃnəl ASM: আনকনষ্টিটিউচনেল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2013-02-18
1. (Proper Adj.-Neuter) at variance with or not permitted by a constitution সংবিধান অনুসৰি নোহোৱা বা সংবিধানে অনুমোদন নকৰা