• tubby ... 1 entrie(s) found.
Tsangpotsunamitubtubetubertuberculosis
English: tubby (ˈtəbiː;টুবি)
Contexts: General
[Proper Adj. , Common] of a human being or an animal having a soft, round and slightly fat body
কিছু শকত আৰু প্ৰায় গোলযেন হৈ পৰা মানুহ বা আন জীৱৰ শৰীৰ
[IdeaID=4993] Contributed By: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) (2007-11-26 22:42:52)
Synonyms and Equivalent Words:
English: plump (ˈpləmp;প্লাম্প), rotund (roʊˈtənd;ৰ’টাউণ্ড), chunky (ˈtʃəŋkiː;চুংকি), podgy (ˈpɑdʒiː;পডগি), chubby (ˈtʃəbiː;চুবি), lumpy (ˈləmpiː;লাম্পি),
Assamese: গোল (go`l) du. গোল-মোল (go`l-mo`l), নোদোকা (no`.do`.ka), লোদোৰ-পোদোৰ (lo`.do`r-po`.do`r), লোধোমা (lo`.dho`.ma) fm. লুধুমী (lu.dhu.mi), নিপোটল (ni.po'.tol), ধেপেচা (dhe.pe.sa) fm. ধেপেচী (dhe.pe.si), লোধোপা (lo`.dho`.pa), নোকোহা (no`.ko`.ha), থোলোকা (tho`.lo`.ka), মঙহাল (mo.ngo.hal) alt. মঙ্গহাল (mong.go.hal), দবহা (do.bo.ha), থোপোৰা (tho`.po`.ra), লোদোৰা (lo`.do`.ra), লোধোৰা (lo`.dho`.ra), গাঠলু,
Dimasa: pongbi, lodab
Related Idea: