Chela gorachelang un-e

Chela phulo (English) [ IPA: ˈkiːlə phulo ASM: চেলা ফুলো]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2011-10-03
1. (Common Noun-Common) A small fish. পুঠি মাছৰ নিচিনা বাকলি থকা, বগা, চেপেটা, মূৰটো অলপ ভাঁজ লোৱা এবিধ সৰু মাছ।