drydry bamboo shoot

Dry areca nut (English) [ IPA: ˈdraɪ əˈriːkə ˈnət ASM: ড্ৰাই এৰেক নাট]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2010-04-24
1. (Material Noun-Neuter) Areca nut that is dried under the sun light or any dry hot place. ৰ’দ বা শুকান গৰম ঠাইত শুকোৱা তামোল ৷