dry bamboo shootdry cleaning

Dry betel nut (English) [ IPA: ˈdraɪ ˈbiːtəl ˈnət ASM: ড্ৰাই বিটল নাট]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2010-04-24
1. (Material Noun-Neuter) Areca nut that is dried under the sun light or any dry hot place. ৰ’দ বা শুকান গৰম ঠাইত শুকোৱা তামোল ৷