giantgiant danio

Giant bamboo (English) [ IPA: ˈdʒaɪənt bæmˈbuː ASM: জায়েণ্ট বেম্বু]
Contributed by: Michel H. Porcher on 2012-03-19
1. (Common Noun) A bigger and stouter variety of bamboo. এজাতি ডাঙৰ আৰু শকত বাঁহ ৷