Indian AlmondIndian beech

Indian bamboo (English) [ IPA: ˈɪndiːən bæmˈbuː ASM: ইণ্ডিয়ান বেম্বু]
Contributed by: Michel H. Porcher on 2012-03-19
1. Plants(Common Noun) A species of spiny bamboo with relatively longer internode. ঘন, কাঁইটীয়া আখিৰে এবিধ ফোঁপোলা পাব দীঘল বাঁহ ৷