International Date LineInternational Space Station

International Phonetic Alphabe (English) [ IPA: ˌɪntərˈnæʃnəl fəˈnetɪk [Alphabe] ASM: ইন্টাৰনেচনেল ফনে]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2009-04-15
1. (Proper Noun) an internationally recognised phonetic alphabet used to show the pronunciation of words in any language. যিকোনো ভাষাৰ উচ্ছাৰণ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা আন্তৰ্ৰাষ্ট্ৰীয় লিপি।