potential differencepotential gradient

Potential Energy (English) [ IPA: pəˈtenʃəl ˈenərdʒiː ASM: পটেনচিয়েল এনাৰ্জি]
Contributed by: DC Assam on 2011-04-13
1. Physics(Abstract Noun) Energy possessed by a body by virtue of it's position. কোনো বস্তোৱে ইয়াৰ অৱস্থানৰ বাবে লাভ কৰা শক্তি