ranta ongatgiminraobi
Ranunculus reniformis (English) [ IPA: rəˈnəŋkjələs reniformis ASM: ৰানুনকুলাচ ৰেনিফ’ৰমিচ]
1. PlantsVegetables(Common Noun-Common) A kind of pot-herb that has a strong pungent smell. It is used as a medicinal plant against common intestinal disorders.
আউনী পাণৰ সদৃশ এবিধ বনৰীয়া ঔষধি গুণযুক্ত লতা শাক ৷ পেটৰ অসুখত ইয়াক পাতত দি খোৱা হয় ৷