accountaccountable

account book (English) [ IPA: əˈkæʊnt ˈbʊk ASM: একাউণ্ট বুক]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-19
1. Business-Commerce-Economics(Material Noun-Neuter) a record in which commercial accounts are recorded. বাণিজ্যিক লেন-দেনৰ হিছাপ লিপিৱদ্ধ কৰি ৰখা বহী।