accountantaccounting

accountant general (English) [ IPA: əˈkæʊntənt ˈdʒenrəl ASM: একাউনটেণ্ট জেনেৰেল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-09-08
1. Business-Commerce-Economics(Common Noun-Common) head of the audit team in a state or the country এখন ৰাজ্য বা দেশৰ বিত্তীয় লেখা পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় সৰ্ব্বোচ্চ বিষয়া