acuteacyrologia

acute angle (English) [ IPA: əˈkjuːt ˈæŋgəl ASM: একিউট এংগোল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-08
1. Mathematics(Abstract Noun) an angle that measures less than ninety degrees but more than zero degrees শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোণ