any otheranyan

any portion (English) [ IPA: ˈeniː ˈpɔrʃən ASM: এনি পৰ্চন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-06-18
1. (Proper Adj.-Neuter) one part (of something) (কিহবাৰ) এটা ভাগ বা অংশ।