bananabanana flower

banana bunch (English) [ IPA: bəˈnænə ˈbəntʃ ASM: বানানা বাঞ্চ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2012-03-26
1. Plants(Common Noun-Neuter) The handing cluster of bananas from a banana tree. কলগছৰ পৰা ওলমি থকা কলৰ সমষ্টি
English: banana bunch,
Assamese: কলৰ ঠোক, ঠোক,
Dimasa: thailik bokhojong

Related Idea:

a. Common Noun: banana, musa acuminata, কদলী, কল, কলগছ...