bankbank note

bank balance (English) [ IPA: ˈbæŋk ˈbæləns ASM: বেংক বেলেন্স]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2013-02-21
1. Business-Commerce-Economics(Abstract Noun) balance standing to the credit of a depositor at a bank অধিকোষ বা বেঙ্কত কোনো জমাকৰ্ত্তাৰ নামত বাকী থকা ধন