black dead starblack dwarf

black drongo (English) [ IPA: ˈblæk ˈdrɑŋgoʊ ASM: ব্লেক ড্ৰ্ংগ’]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-12-04
1. Bird(Common Noun-Common) An Asian bird characterized by glossy blue-black, forked long tail and a white spot in front of the eye. এছিয়া মহাদেশত পোৱা এবিধ চৰাই৷ ই নীলা-ক’লা বৰণীয়া হয়, দীঘল নেজ থাকে আৰু চকুৰ আগফালে এটা বগা বিন্দু থকা দেখা যায়৷