blankblanket

blank verse (English) [ IPA: ˈblæŋk ˈvərs ASM: ব্লেংক ভাৰ্চ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-08-05
1. (Abstract Noun) poetry that has a regular rhythm but without rhyme,usually with ten syllables and five stresses in each line. লয়যুক্ত কিন্তু শাৰীৰ শেষ শব্দ বা শব্দাংশদুটাৰ ধ্বনিৰ মিলনথকা এবিধ কবিতা| সাধাৰণতে প্ৰতিশাৰীত দহটা শব্দাংশ থাকে।