bring downbring-yahi

bring up (English) [ IPA: ˈbrɪŋ ˈəp ASM: ব্ৰিংআপ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-09-19
1. (Verb-Trans.) to care for and train (a child) যত্ন ল আৰু শিকাই-বুজাই ডাঙৰ কৰ্