chelang un-echelap

chelang` (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2011-06-24
1. (Verbal Adj.) deeply associated with (something) অতি মনোযোগেৰে লাগি থকা