circular birefringencecirculate

circular motion (English) [ IPA: ˈsərkjələr ˈmoʊʃən ASM: চাৰ্কুলাৰ ম’চন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-27
1. Classical Mechanics(Abstract Noun) the orbiting or circular movement of one object (such as a heavenly body) around another (মহাজাগতিক বস্তুৰ দৰে) এটা বস্তুৱে আন এটাৰ চাৰিওফালে ঘূৰা কাৰ্য্য