colourcolour-blind

colour blindness (English) [ IPA: ˈkələr ˈblaɪnnəs ASM: কলৰ ব্লাইননেচ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-06
1. Medical Science(Abstract Noun) genetic inability to distinguish differences in hue বিভিন্ন ৰঙৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা এক আনুবংশিক অসমৰ্থতা