crosscross-check

cross multiplication (English) [ IPA: ˈkrɔs ˌməltəpləˈkeɪʃən ASM: ক্ৰচ মাল্টিপ্লিকেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-27
1. Mathematics(Verbal Noun) the mathematical process of removing fractions from an equation by multiplying each side by the common multiple of the denominators of the fractions of the opposite side. দুইপক্ষৰ ভগ্নাংশৰ হৰৰ সাধাৰণ গুণিতকেৰে দুয়োটা পক্ষক পূৰণ কৰি সমীকৰণ এটাৰ পৰা ভগ্নাংশ আঁতৰোৱা বা নাইকিয়া কৰা পদ্ধতি।