cultural eveningCultural imperialism

cultural icon (English) [ IPA: ˈkəltʃrəl ˈaɪˌkɑn ASM: কালচাৰেল আইকন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-10-30
1. Art and Culture(Common Noun-Common) a popular artist, regarded as a symbol of a cultural movement. সৰ্বজন সমাদৃত এজন শিল্পী, যি এক সাংস্কৃতিক বিপ্লৱ বা পৰম্পৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।