daosarihdaosarih hadi

daosarih gisim (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-16
1. Bird(Common Noun) A common Indian bird of the starling family. Scientific name is Acridotheres tristis.