do:nyi kangdo:nyi table

do:nyi longe (Mising) [ Roman: doh.nyi longe]
Contributed by: Himasri Das on 2022-10-28
1. (Abstract Noun) The first day of the week, observed as the Sabbath by most Christian sects. সপ্তাহটোৰ প্ৰথম দিন, সৰহভাগ খৃষ্টিয়ানে প্ৰাৰ্থনা আৰু জিৰণিৰ দিন ৰূপে পালন কৰে