fondfondle

fond remembrance (English) [ IPA: ˈfɑnd rɪˈmembrəns ASM: ফণ্ড ৰিমেমবাৰেন্স]
Contributed by: তীৰ্থনাথ শৰ্মা on 2011-09-23
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Abstract Noun) remembering something sweet but lost in time পূৰ্ব্বৰ কথা "হায় আৰু ক’ত পাম" বুলি মনত পেলোবা কাৰ্য্য, শোক বা আদৰেৰে কৰা স্মৰণ,