for examplefor whom

for the time being (English) [ IPA: fər ðə ˈtaɪm ˈbiː(ɪ)ŋ ASM: ফৰ ডা টাইম বিয়িং]
1. (Adverb) an event happening at present বৰ্ত্তমানে হৈ থকা ঘটনা