garnergarnet

garner courage (English) [ IPA: ˈgɑrnər ˈkərɪdʒ ASM: গাৰনাৰ কাৰেজ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-11-05
1. (Verb-Intran.) to garner courage (to do something) (কোনো কাম কৰিবলৈ) মনলৈ সাহস আন্