get admittedget down

get disappointed (English) [ IPA: ˈget ˌdɪsəˈpɔɪntɪd ASM: গেট ডিচএপইণ্টেড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-28
1. (Verb-Intran.) to get disappointed আশা ভঙ্গ হোৱা বাবে মন বেয়া কৰ্