get hurtget out

get into trouble (English) [ IPA: ˈget ˈɪntuː ˈtrəbəl ASM: গেট ইনটু ট্ৰাবল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-06
1. (Verb-Intran.) to get into difficulty or danger অসুবিধা বা বিপদৰ সন্মুখীন হ